محمد جواد طاهری امیری

دکترای عمران مهندسی و مدیریت ساخت

 • محمد جواد طاهری امیری
 • jvd.taheri@gmail.com


 رزومه محمد جواد طاهری امیری


کتاب:

1-طراحی سازه­های بتن آرمه(جلد اول)،تالیف: حیدر دشتی ناصر آبادی، محمد جواد طاهری امیری،مائده جواهری بارفروشی، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی چالوس، 1392

مقالات ژورنالی:

-انگلیسی

1.Heidar Dashti Naserabadi, Soroush keyhanfard , Himan Shahabi ,Mohammadzaman Sharifsalimi ,Mohammad Javad Taheri Amiri,"Urban water Management at the Time of Natural  Disaster", Journal of  basic an applied scientific research,2(11)11615-11620,2012(ISI)

2.      Gholamreza Abdollahzadeh, Mohammad Javad Taheri Amiri , Ehsan Akbari Kaffah,Milad Hemmatian, Soroush Keyhanfard," Choosing an appropriate factorial system through the modern and outmoded system by two approaches ANP & AHP-FUZZY "The Journal of  Mathematics and Computer Science ,Vol 6, Issue 2, 110-117, 2013 (ISC)

3.      Gholamreza Abdollahzadeh, Farshidreza Haghighi, Mohammad Javad Taheri Amiri,” The appraisal of the risk in the bridges of Babolsar through the "ANP & FSAW" methods” The Journal of  Mathematics and Computer Science,  Vol 8,Issue 2 , 137 – 152 ,2014(ISC)

4.       Himan Shahabi, Soroush keyhanfard, Bahrain Bin Ahmad, Mohammad Javad Taheri Amiri, “Evaluating Boolean, AHP and WLC methods in site selection of waste landfill by using GIS and satellite images”, Environmental Earth Sciences, SPRINGER, 12665-013,2014, ISI, IF=1.77, DOI: 10.1007/s12665-013-2816-y, (Citations:22).

5.   Hadi Nazarpour, Mohammad Javad Taheri Amiri, Milad Hemmatian, “Prioritizing Delay Causes in Construction Projects in Mazandaran Province (Iran) and Presenting Solutions for Improving it”. Applied Mathematics in engineering, management and technology, Vol 2- No. 4,242-253, 2014,(ISC)

6.      Mohammad javad Taheri Amiri , Maedeh Javaheri, Sima Rastgoo,” Acknowledgment and priority of risk in dam-making projects by using FMEA-FUZZY”, Buletin Teknologi Maknan(Journal of Management and Engineering), Vol 2,No 6,165-171, 2015,(ISC)

7.      Mohammad Javad Taheri Amiri, Farhad Habibzadeh, “Claim Management in Iran Construction contract (case study: overview of existing risks in Mehr Housing contracts in Tehran) Buletin Teknologi Maknan(Journal of Management and Engineering),Vol 2,No 6,315-324,2015,(ISC)

8.      Javad Berenjian, Mohammad Javad Taheri Amiri, Hamed Qane, “ The impact of errors in the construction of iran”,Buletin Teknologi Maknan(Journal of Management and Engineering),Vol 2,No 6,356-364,2015,(ISC)

9.      Mehrdad Masoudnejad, Mohammad javad Taheri Amiri,  Maryam Mirdoost, Hamed Darvishi,  Maedeh Javaheri Barforooshi, "Investigation and Economic Comparison of Using Normal Concrete and Light Weight Concrete in Construction Project of Iran", Journal of Current Research in Science, Thomson Reuters, S (1), 2016: 560-564.

10.      Mohammad javad Taheri Amiri, Mehrdad Masoudnejad,  Hosein Moheymani, Hamed Darvishi,  Maedeh Javaheri Barforooshi "Investigation and Economic Comparison of Using Normal Concrete and High Strength Concrete in Construction Project of Iran", Journal of Current Research in Science, Thomson Reuters, S (2), 2016: 887-892.

11.      Himan Shahabi,  Bakhtyar Ali AhmadBaharin Bin Ahmad, Mohammad Javad Taheri Amiri, Soroush keyhanfard, Saeed Ebrahimi, "Assessment of WLC and Fuzzy Logic Methods for Site Selection of Water Reservoirs in Malaysia", Polish Journal of Environmental Studies, Vol 25,No 3, 1-9, 2016, ISI, IF=0.871, DOI: 10.15244/pjoes/61529, 

12.      Mohammad Javad Taheri Amiri, Maedeh Javaheri Barforooshi, Rohollah Aghaie, Reza Behzadrezaie,”Vulnerability and crisis management of school buildings in Babol-Iran”, Journal of Engineering and Applied Sciences, Vol 11, No 4, 894-898, 2016, Scopus, DOI: 10.3923/jeasci.2016.894.898.

13.      Mohammad Javad Taheri Amiri, Farshidreza Haghighi, Ehsan Eshtehardian, Ozeair Abessi, “Optimization of Time, Cost, and Quality in Critical Chain Method Using Simulated Annealing", International Journal of Engineering, Vol 30, No 5, 627-635, 2017.

14.      Mohammad Javad Taheri Amiri, Farshidreza Haghighi, Ehsan Eshtehardian, Milad Hemmatian, Hojjat Kordi, “Optimization of Time and Costs in Critical Chain Method Using Genetic Algorithm”, Journal of Engineering and Applied Sciences, Vol 12, Issue 4, 871-876, 2017, Scopus, 10.3923/jeasci.2017.871.876.

-فارسی

15.  هادی نظرپور ، حسام آذری جعفری، محمدجواد طاهری امیری، " بررسی ایرادات موجود در فهرست بها در زمینه بتن­های درجا " ،مجله مهندسی عمران مازندران، بهار 1393

16.  مرتضی حسن نژاد، محمد جواد طاهری امیری، محمد رضا مداحیان، جواد برنجیان، " شناسایی و اولویت­بندی مشکلات عدم به کارگیری بتن پر مقاومت در ایران با استفاده از روش  فرآیند تحلیل سلسله مراتبی"، ماهنامه شهر و ساختمان، نشریه تخصصی صنعت ساختمان، شهرسازی، عمران و معماری، سال دوازدهم، شماره 86، 27-32، بهمن و اسفند 1393

17.  غلامرضا عبدالله زاده، حمید نوروزی، محمدجواد طاهری امیری، فرشیدرضا حقیقی، " انتخاب استراتژی تعمیر و نگهداری بهینه پل‌ها بر مبنای الگوریتم تصمیم‌گیری چند معیاره و مدل برنامه‌ریزی ریاضی (مطالعه موردی: پل‌های استان مازندران)"، فصلنامه علمی پژوهشی مهندسی حمل و نقل، دوره 6، شماره 3، 463-478، بهار 1394l

18.  محمدجواد طاهری امیری، هادی نظرپور،  بررسی وضعیت ساخت و ساز ناب در پروژه­های عمرانی کشور ایران، مطالعه موردی: اداره کل نوسازی مدارس استان گلستان"، فصلنامه علمی پژوهشی انجمن مهندسی عمران ایران (اساس)، دوره 43 ،سال هجدهم، 52-69، بهار 1395.

19.  غلامرضا عبدالله زاده، فرشیدرضا حقیقی،  محمدجواد طاهری امیری، سیما راستگو، "ارزیابی پل­های شهر بابلسر در حالت بهره­برداری از دیدگاه خطرپذیری از نظر زلزله با استفاده از روش FMEA-FUZZYفصلنامه علمی پژوهشی پژوهشنامه حمل و نقل، دوره 13، شماره 3(48)، 225-236، پاییز 1395

20.  محمدجواد طاهری امیری، فرشیدرضا حقیقی، " ارزیابی اثرات خرابی پل­های شهر بابلسر بر ساختار شهری با استفاده از روشهای تصمیم­گیری چندمعیاره"، فصلنامه علمی-پژوهشی پژوهشنامه حمل و نقل(پذیرفته شده برای چاپ)

21.  جواد برنجیان، نینا تیلا، محمدجواد طاهری امیری، علی اشرفیان، "بررسی تأثیر درجه حرارت بالا برخواص سخت شده بتن خودتراکم حاوی افزودنی های پودری دو جزئی"، دو فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات بتن(پذیرفته شده برای چاپ)


فهرست اخبار و اطلاعیه ها
 • ساعات حضور در دانشگاه

  چهارشنبه:

  ساعت 8-11-حضور در دانشگاه بابت سوالات دانشجویان کارشناسی عمران به عنوان مدیرگروه عمران

  پنجشنبه:

  ساعت 9-11-درس روش تحقیق-ارشد معماری-مدیریت پروژه و ساخت

  ساعت 11-14-درس برنامه ریزی و کنترل پروژه-ارشد عمران-مهندسی و مدیریت ساخت

  ساعت 14-16-درس روشهای مدیریت پروژه 1-ارشد معماری-مدیریت پروژه و ساخت

  ساعت 16-17-حضور

  ساعت 17-19-درس مهندسی ارزش-ارشد معماری-مدیریت پروژه و ساخت 


اطلاعات تماس • ایمیل: jvd.taheri@gmail.com
 • تلفن:
 • وب سایت:

فرم تماس با من