علی اصغر احمدی

مدیر گروه صنایع، مکانیک

  • علی اصغر احمدی
  • فریدونکنار - موسسه آموزش عالی پردیسان- ساختمان مرکزی- گروه صنایع و مکانیک
  • 5667243--داخلی 108


 رزومه علی اصغر احمدی

رزومه ای درج نشده استدر حال حاضر مطلبی درج نشده استدر حال حاضر خبری درج نشده است


اطلاعات تماس

  • فریدونکنار - موسسه آموزش عالی پردیسان- ساختمان مرکزی- گروه صنایع و مکانیک

  • ایمیل:
  • تلفن: 5667243--داخلی 108
  • وب سایت:

فرم تماس با من