موسسه ی آموزش عالی پردیسان

یکشنبه 1 اردیبهشت 1398  03:14


 

اولین همایش استانی ساختمان و مصرف انرژی 89

 

اولین کنفرانس ملی الگوریتم های فراابتکاری و کاربردهای آن در علوم و مهندسی -فریدونکنار 93

 

اولین همایش سازه، زلزله و ژئوتکنیک -بابلسر 89