موسسه ی آموزش عالی پردیسان

یکشنبه 17 فروردین 1399  11:36


 

اولین همایش استانی ساختمان و مصرف انرژی 89

 

اولین کنفرانس ملی الگوریتم های فراابتکاری و کاربردهای آن در علوم و مهندسی -فریدونکنار 93

 

اولین همایش سازه، زلزله و ژئوتکنیک -بابلسر 89

 

 

اولین و دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک- بابلسر

 

Copyright 2010-2013 Pardisan University All rights reserved.