قابل توجه دانشجویان محترم کارشناسی ارشد ورودی ۴۹ به بعد
نحوه پرداخت شهریه 962
تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی 9۷ - 9۶
ip جدید دانشگاه جهت مشاهده نمرات
قابل توجه دانشجویان ترم ۳ ارشد گروه عمران
قابل توجه دانشجویان فارغ التحصیل